Πολιτική Ποιότητας

Πολιτική Ποιότητας

Η εταιρεία ROTA AE δραστηριοποιείται στην παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών σε ότι αφορά τη διοργάνωση εκθέσεων. Βασική αρχή και δέσμευση της εταιρείας, αλλά και φιλοσοφία κάθε στελέχους της, είναι να παρέχει στους πελάτες τις υπηρεσίες που να καλύπτουν πλήρως τις συμβατικές τους απαιτήσεις, να συμμορφώνονται με τις σχετικές νομοθετικές, κανονιστικές και γενικά εφαρμοστέες απαιτήσεις και να επιτυγχάνουν τους στόχους ποιότητας που θέτει η εταιρεία για κάθε έργο που αναλαμβάνει.

Δεσμεύεται για:

 • Την πλήρη, άμεση και συστηματική κάλυψη των δηλωμένων αναγκών των πελατών της. 
 • Την υψηλή ποιότητα των υπηρεσιών της, εξακριβωμένη και επιβεβαιούμενη με συνεχείς ελέγχους και μετρήσεις.
 • Τη συμμόρφωση των υπηρεσιών της ως προς τις ισχύουσες νομοθετικές, κανονιστικές  και λοιπές εφαρμοστέες απαιτήσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Τα ανωτέρω επιτυγχάνονται μέσω:

 • Του καθορισμού στόχων και της στενής παρακολούθησης αυτών στα πλαίσια του Επιχειρηματικού Σχεδίου Δράσης της ή / και τις ανασκοπήσεις της Διοίκησης.
 • Της αναγνώρισης και διάθεσης όλων των απαιτούμενων πόρων και μέσων για την εξασφάλιση της απρόσκοπτης, αποδοτικής και αποτελεσματικής λειτουργίας της εταιρείας.
 • Της δημιουργίας ενός σύγχρονου και επαγγελματικά κατάλληλου περιβάλλοντος εργασίας.
 • Της διατήρησης του υψηλού επιστημονικού επιπέδου των στελεχών της.
 • Της διαρκούς μέτρησης και της αδιάλειπτης παρακολούθησης κρίσιμων παραμέτρων και διεργασιών ώστε να εξασφαλίζεται η ποιότητα και η ασφάλεια των υπηρεσιών, εγκαταστάσεων και προσωπικού.
 • Της εφαρμογής Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με το Διεθνές πρότυπο ΕΝ ISO 9001:2015.

Η αδιάκοπη προσπάθεια για συνεχή βελτίωση των υπηρεσιών, διεργασιών και του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας, αποτελεί κύριο μέλημα της ROTA AE και φιλοσοφία κάθε στελέχους της.
Η Πολιτική Ποιότητας της εταιρείας αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο για την επίτευξη των στόχων της εταιρείας και παραμένει σταθερή. Στα πλαίσια αυτής της Πολιτικής Ποιότητας, η Διοίκηση έχει θέσει – καθορίσει συγκεκριμένους βασικούς στόχους Ποιότητας οι οποίοι είναι:

 • Μέγιστη ικανοποίηση του πελάτη
 • Μείωση των παραπόνων του πελάτη
 • Αποτελεσματική επίλυση των προβλημάτων
 • Μέγιστη αξιοποίηση των πόρων
 • Μέγιστη ικανότητα προσωπικού
 • Βελτίωση του μεριδίου αγοράς

Τα ποσοτικά και ποσοστιαία μεγέθη των στόχων αυτών και η διάρκεια επίτευξής τους καθορίζονται στην αρχή του έτους και επανεξετάζονται κατά τις ανασκοπήσεις του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας.

Υιοθετώντας την αρχή της συνεχούς βελτίωσης, η «ROTA AE» αναγνωρίζει και ανταμείβει την ομαδική εργασία καθώς και την ατομική προσπάθεια, επενδύει στον άνθρωπο και σέβεται τον πελάτη.